Skandaliczna uchwała

Skandal to wydarzenie, które wywołuje zgorszenie i oburzenie. Oburzenie to kolejne bardzo dobre słowo, które opisze krótką historię o pewnej inwestycji… Gdzie z jednej strony mamy oburzonych mieszkańców, którzy są przeciwni budowie bloków, z drugiej strony mamy oburzonego dewelopera, który realizuje inwestycję, a ostatnią stroną tego sporu pozostaje Rada Gminy Lesznowola wraz z Wójtem Gminy Lesznowola… Istny kogel-mogel i wulkan wzajemnych pretensji, emocji. Ale kto w tym sporze ma rację?

Rok 2011
Ówczesna Rada Gminy Lesznowola podejmuje uchwałę nr 29/IV/2011 z dnia 15 marca 2011 r., dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa Iwiczna, w tym dla działek: 62/7 i 62/8. W tejże uchwale ustalono podstawowe przeznaczenie terenów: tereny usług zdrowia – UZ, tereny zabudowy jednorodzinnej – MN i tereny dróg publicznych, klasy drogi lokalnej – KDL. W kolejnym paragrafie Rada Gminy Lesznowola wyznaczyła maksymalną wysokość zabudowy: „na całym obszarze planu zabrania się lokalizowania obiektów o charakterze dominant przestrzennych, tj. obiektów budowlanych niebędących budynkami o maksymalnej wysokości powyżej 15.0 m, licząc od poziomu gruntu rodzimego”. Co bardzo istotne ustalono dla terenu usług zdrowia – UZ, zasady zagospodarowania i zabudowy. W zakresie warunków urbanistycznych dopuszczono możliwość zabudowy mieszkaniowej towarzyszącej zabudowie usługowej. Projekt uchwały dotyczący zmiany mpzp dla części obrębu Nowa Iwiczna, na sesji w dniu 15 marca 2011 r., zaprezentowała Wójt Gminy Maria Jolanta Batycka-Wąsik: „Do opracowania planu przystąpiono w celu realizacji uchwały Nr 214/XVI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna. Przedmiotowa uchwała obejmuje teren położony we wschodniej części gminy Lesznowola przy skrzyżowaniu ulicy Mleczarskiej i projektowanej ul. Cichej w miejscowości Nowa Iwiczna. Obszar opracowania jest terenem niezainwestowanym, graniczącym od strony północnej z terenem przeznaczonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod funkcję mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, oraz od strony wschodniej i południowej graniczy z terenami pod funkcję usługowo – mieszkaniową. W planie teren objęty zmianą został w większości przeznaczony pod tereny usług zdrowia z dopuszczeniem realizacji usług z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, oświaty, kultury, administracji, rekreacji, sportu, hotelarstwa oraz zabudowy mieszkaniowej towarzyszącej zabudowie usługowej. Pozostały teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną”. Głosami: z – 12, p – 0, w – 1 Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę Nr 29/IV/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna.

Rok 2015
W dniu 30 czerwca 2015 roku deweloper zainteresowany inwestycją polegającą na budowie zespołu budynków wielorodzinnych z lokalami usługowi na działkach ewidencyjnych: 62/7 i 62/8, objętymi planem mpzp z dnia 15 marca 2011 r., występuje z pismem, zapytaniem do Wójt Gminy Lesznowola w przedmiotowej sprawie. Odpowiedź na swój wniosek uzyskuje bardzo szybko, bo już w dniu 8 lipca 2015 roku. Choć ustawodawca w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazał, że udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Prezentuje Państwu po raz pierwszy pismo, jakie w dniu 8 lipca 2015 roku otrzymał jeden ze współwłaściciel firmy Trimeko:
Szanowny Panie.
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie informacji dotyczącej możliwości zabudowy nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 62/7 i 62/8 obręb Nowa Iwiczna, uprzejmie wyjaśniam, iż wnioskowane nieruchomości położone są na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą NR 29/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa Iwiczna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 88 z dnia 27.05.2011 r. poz. 2842) i oznaczone są symbolem planu: 1. UZ – „tereny usług zdrowia”.
Zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 3 ww. uchwały plan w zakresie warunków urbanistycznych dopuszcza lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej towarzyszącej zabudowie usługowej.
Zatem funkcja planowanej inwestycji na przedmiotowych nieruchomościach polegająca na budowie zespołu budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu wszystkich zasad zabudowy. Podpisano Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wąsik”.
To pismo jest bardzo ważne, bo dało zielone światło deweloperowi do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, który trwa kolejne trzy lata.

Rok 2018
Inwestor rozpoczyna budowę pierwszego bloku, łopata ląduje w ziemi, w dniu 7 maja br. Jednak dość nieoczekiwanie 14 dni przed tym wydarzeniem, w dniu 24 kwietnia odbywa się sesja Rady Gminy Lesznowola. Na której radni podejmują uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (teren przy ulicy Mleczarskiej). Wójt Gminy Maria Jolanta Batycka-Wąsik przedstawiła ww. projekt uchwały Radzie Gminy. – Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna wiąże się z doprecyzowaniem zapisów dotyczących funkcji i wskaźników. Wójt Gminy dodała, iż przystąpienie do sporządzenia niniejszego planu jest zgodne z wnioskami mieszkańców i Radnych z Nowej Iwicznej – mówiła podczas prezentacji projektu uchwały. Podjęcie tej uchwały było pokłosiem niezadowolenia mieszkańców ul. Migdałowej w Nowej Iwicznej, którzy zaprotestowali przeciwko budowie zespołu budynków wielorodzinnych w swojej najbliższej okolicy. Na tym historia, jednak się nie kończy… Na sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 9 sierpnia 2018 roku pojawia się uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr 29/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna. Uzasadnienie do tej uchwały liczy raptem jedno rozbudowane zdanie, a kluczowym jest ten zapis: „[…] ma na celu zmodyfikowanie dotychczasowych funkcji, zgodnie z wizją rozwoju gminy oraz zasadami zrównoważonego rozwoju”. Na sesji sprawę przedstawiła Zastępca Wójt Gminy Iwona Pajewska-Iszczyńska, która literalnie przytoczyła ww. zdanie. Niestety żaden z radnych nie zgłosił się do dyskusji… A jedynym chętnym do zabrania głosy był Mateusz Krajewski, przedstawiciel firmy Trimeko, która buduje zespół budynków przy ul. Mleczarskiej. – Chciałbym powiedzieć, że z ogromnym zainteresowanie zapoznałem się z zaproszeniem na sesję rady, gdzie jedynym z punktów jest uchwała, której celem jest uchylenie uchwały o zmianie miejscowego planu. Z tego względu, że jak Państwo bardzo dobrze wiecie, jest to pominięcie wszelkich procedur, które są wyartykułowane w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Po prostu jak usłyszałem od jednego z urbanistów: „Jest to uchwała skandaliczna”. Chciałbym poprosić o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad. W innym przypadku zapiszecie się Państwo na czarnych kartach polskiego samorządu, jeśli podejmiecie uchwałę o uchyleniu… Dlatego, że jak wiecie Państwo w trybie nadzorczym organ wyższego stopnia, stwierdzi nieważność tej uchwały. Dlatego jest ona bezcelowa… Z tego względu prosiłbym o wykreślenie tego punktu. A jeśli nie podejmiecie Państwo takiej decyzji, to głosowanie przeciw – mówił. Do słów inwestora nikt w żaden sposób się nie odniósł… Dlatego rozpoczęto procedurę głosowania uchwały. – Nikt z Państwa radnych nie zabiera głosu. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuje bardzo, kto jest przeciw?, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta – przeprowadziła głosowanie przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola Bożenna Korlak.

Wojewoda uchyla uchwałę
Zgodnie z zapowiedzią Pana Mateusza Krajewskiego, w dniu 31 sierpnia 2018 roku wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność uchwały Nr 676/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 29/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 marca 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa Iwiczna. Wojewoda Mazowiecki w swoim siedmiostronicowym uzasadnieniu wymienił szereg uchybień formalno-prawnych:


Rada Gminy Lesznowola uchyliła własną uchwałę w przedmiocie planu miejscowego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, bez uprzedniego przeprowadzenia jakichkolwiek czynności proceduralnych.
Nie ma podstaw prawnych do pominięcia wymaganego trybu, bez względu na rodzaj i zakres zmian.


Podsumowując organ nadzoru, stwierdził, że podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bez wyraźnej podstawy prawnej do takiego działania, jak również bez przeprowadzenia procedury wymaganej na podstawie art. 27 w związku z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowi istotne naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego. Wziąwszy powyższe okoliczności pod uwagę, organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały Nr 676/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 roku.
Można być rzec, że niezły galimatias z tego wyszedł… Ale postaram się Państwu podsumować pokrótce, co się wydarzyło w przeciągu ostatnich kilku miesięcy… Na sesji Rady Gminy Lesznowola, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2018 r., radni jednogłośnie podjęli uchwałę (nr 627/XLIII/2018) w sprawie przystąpienia do sporządzenia (zmiany istniejącego od 2011 r.) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Sierpniowe uchylenie planu dla tego samego obszaru było zatem działaniem sprzecznym z poprzednimi działaniami radnych w tej samej sprawie, a to może oznaczać, że celem uchylenia (szczególnie wobec jawnego naruszenia procedury planistycznej) było tylko i wyłącznie pozorne „uspokojenie mieszkańców” niezadowolonych z realizacji inwestycji, tzw. działanie „pod publiczkę” i to w roku wyborczym… Inwestor dalej realizuje swoją inwestycję na podstawie obowiązującego miejscowego planu z 2011 r.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *