Rating krajowy na poziomie „A”

Pod koniec sierpnia br. Gmina Lesznowola pochwaliła się ratingiem krajowym na poziomie „A”, który przyznała firma INC Rating. Wspomniana firma jest jedyną polską agencją ratingową specjalizującą się w jednostkach samorządu terytorialnego, która wystawia ocenę wiarygodności kredytowej. Oczywiście nie działa pro publico bono… Gmina Lesznowola zapłaciła firmie INC Rating za wykonanie ratingu łączne wynagrodzenie brutto w kwocie – 33.210 zł (27.000 tys. zł netto + 6.210 zł z VAT-em).

Korzyść, czy finansowa strata?
Na tak, zadanie pytanie nie ma dobrej odpowiedzi… Bo z jednej strony posiadanie przez publiczny podmiot, oceny wiarygodności kredytowej przez jedną z renomowanych agencji ratingowych, skutkuje większym zaufaniem w środowisku finansowym. To z drugiej strony ocena „A”, wcale nie jest najwyższą oceną, jaką można uzyskać… System ocen nadawanych przez agencje ratingowe zaczyna się od poziomu: AAA – najwyższa jakość obligacji, bardzo wysoka zdolność podmiotu do wywiązywania się z płacenia rat i odsetek, zerowe ryzyko niewypłacalności. Kolejny poziom to: AA – wysoka jakość obligacji, wysoka zdolność do płacenia rat i odsetek. Następny poziom to A, który otrzymała od firmy INC Rating, Gmina Lesznowola: „duża wiarygodność spłaty, istnieje ryzyko obniżenia korzystnych cech inwestycyjnych”. W związku z tym zadaliśmy Urzędowi Gminy Lesznowola pytanie: Na podstawie jakich dokumentów firma INC Rating przyznała gminie Lesznowola rating „A”? Oto odpowiedź urzędu: „Ocena ratingowa została dokonana na podstawie danych i informacji powszechnie dostępnych — kwartalnych oraz rocznych sprawozdań finansowych przekazywanych przez Gminę do Ministerstwa Finansów — informowała naszą redakcję — Karolina Pichnej, Zastępca Wójta Gminy Lesznowola. Poszliśmy dalej za ciosem i zadaliśmy kolejne pytanie związane z trudną sytuacją prawną gruntów KPGO Mysiadło: „Czy do wykonania ratingu brana była pod uwagę sytuacja prawna związana z gruntami KPGO Mysiadło i zaliczkami, które wpłaciły firmy?”. Gmina zapewnia, że tak: „Do oceny ratingowej brana była pod uwagę sytuacja prawna związana z gruntami KPGO Mysiadło. Ocena była kompleksowa, obejmowała wszystkie obszary działalności Gminy mające wpływ na jej sytuację finansową (pod uwagę brana była również sytuacja finansowa spółki zależnej – LPK Sp. z o.o.) – dodała Karolina Pichnej, Zastępca Wójta Gminy Lesznowola.

Kolejny element PR-u?
Zasadne pozostaje pytanie: Czy sporządzenie ratingu, który wykonała prywatna firma za publiczne pieniądze, nie jest przypadkiem zabiegiem Pijarowskim? W mojej ocenie tak jest… Informacja o przyznaniu oceny „A” przez firmę INC Rating została udostępniona, nie tylko na stronie internetowej urzędu, ale także w gazecie lokalnej, w ramach ogłoszenia płatnego tzw. promocji. Czyli, proszę Państwa, zapłaciliśmy za to podwójnie… Raz za wykonanie ratingu, a dwa za promocję tego ratingu w płatnym ogłoszeniu, w lokalnej gazecie… A jak prezentuje się samo zadłużenie gminy? Na koniec roku 2017 wyniosło: 75.025.000,00 zł i stanowiło 38,27% wykonanych dochodów. Jednak w kolejnych latach dług publiczny będzie dalej rósł, o czym poinformowała w swojej uchwale nr Wa.120.2018 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie: „łączna kwota długu, wynikająca z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie na koniec 2019 roku: 80.023.949,00 zł, zaś na koniec 2020 roku: wyniesie 84.273.949,00 zł, co stanowi odpowiednio 40,72% i 42,14% zaplanowanych na dany rok dochodów. Bardzo ciekawe jest także wystąpienie pokontrolne z dnia 29 maja 2018 roku, które w gminie Lesznowola przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Stwierdzono 23 nieprawidłowości, w tym bardzo ciekawe np. dotyczące opóźnień z tytułu płacenia odsetek od kredytu: „16. Stwierdzono: płatności odsetek od kredytu inwestycyjnego na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska, za miesiąc luty i sierpień były uregulowane z opóźnieniem (str. 86,87 protokołu kontroli). Wnioskuję: przestrzegać zapisów umów kredytowych dokonując terminowych płatności odsetek”. I na koniec warto przypomnieć liczne „przypominajki” dotyczące płacenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w terminie. Już nie tylko w gablotach informacyjnych na terenie sołectw, nie tylko na stronie internetowej urzędu, ale także poprzez gminny system SMS.

Istnieje ryzyko
Ocena ratingowa może i jest ważna… Może pozwoli zaciągnąć kolejne zobowiązania… Ale mam nieodparte wrażenie, że bez restrukturyzacji wydatków i finansów gminy, wpadniemy w krąg i spiralę zadłużenia. To jest droga donikąd… Firma ratingowa INC Rating, już w swojej ocenie „A”, dała pewien sygnał: „istnieje ryzyko obniżenia korzystnych cech inwestycyjnych”. To ryzyko, również dostrzegam…

Autor: Kamil Myszyński
Zdjęcie: Urząd Gminy Lesznowola

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *