Inwentaryzacji przyrodniczej nie będzie!

OD REDAKCJI:

Dostaliśmy jako redakcja Gazety Lokalnej Stacja Południe list od mieszkańców skupionych wokół Stowarzyszenia Eko Kolonia wraz z prośbą o jego publikację. Sprawa dotyczy Zebrania Wiejskiego sołectwa Stefanowo, które odbyło się w dniu 22 marca 2017 roku w Mrokowie. Na tym zebraniu przegłosowano zmianę dotyczącą przeznaczenia środków sołeckich z inwentaryzacji przyrodniczej na inne cele. W tej sprawie także poprosiliśmy o komentarz Urząd Gminy Lesznowola. Otrzymaliśmy od urzędu protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Stefanowo. Postanowiliśmy dla Państwa opublikować list Stowarzyszenia Eko Kolonia i znaczną część protokołu dotyczącą zmiany przeznaczenia środków sołeckich z inwentaryzacji przyrodniczej na inne cele.

List Stowarzyszenie Eko Kolonia

Szanowna Pani Wójt,

W dniu 22 marca 2017 roku odbyło się zebranie sołeckie Stefanowa, którego najważniejszym punktem w porządku zebrania była zmiana dotycząca przeznaczenia środków sołeckich w kwocie 20 tys. złotych.

Pragniemy przypomnieć, że po burzliwym okresie protestów w sprawie rozbudowy Zakładu Segregowania Odpadów „Jarper” o budowę 9 naziemnych pryzm kompostowych, każda długości 50 m i wysokości 3 m., w tym czynnego uczestniczenia w maju 2016 r. w rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym – w tym miejscu chcemy wyrazić nasz żal, że nikt z przedstawicieli Urzędu Gminy nie był obecny na tej rozprawie, choć to od decyzji Pani Wójt odwoływał się Jarper, mieszkańcy zagrożonych sołectw postanowili o wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej.

W 2016 roku społeczność Stefanowa postanowiła wyasygnować część środków sołeckich z przeznaczeniem na inwentaryzację przyrodniczą. Celem inwentaryzacji miało być sprawdzenie czy na terenie Stefanowa udałoby się nakreślić obszar, na którym można byłoby wprowadzić obostrzenia dotyczące inwestycji przemysłowych znacząco oddziałowujących na środowisko. Pragniemy w tym miejscu przypomnieć, że to Rada Gminy posiada kompetencje i ostatecznie decyduje czy i w jakim zakresie możliwe jest określenie użytków ekologicznych i zasad gospodarowania na nich.

Straszenie mieszkańców m.in. przez przedstawiciela Urzędu Gminy – panią Wice Wójt, że powstanie rezerwat i mieszkańcy nie będą mogli położyć kostki na swojej nieruchomości, co miało miejsce podczas zebrania, jest nie tylko straszeniem, ale również posługiwaniem się kłamstwem. Wszyscy mieszkańcy Stefanowa zdają sobie sprawę, że na terenie sołectwa nie ma obszarów, które spełniałyby warunki do utworzenia rezerwatu przyrodniczego.

Nie kwestionowaliśmy i nie kwestionujemy zasady prawnej, która pozwala na zmianę przeznaczenia środków sołeckich na inny cel, w przypadku kiedy wiadome jest, że z przyczyn obiektywnych nie będą mogły one być wykorzystane.

Wątpliwości budzi fakt, że w ciągu prawie 2 lat Urząd Gminy („UG”), mimo aprobaty Pani Wójt, nie wywiązał się z tego zadania. Dodatkowo podczas ostatniego zebrania okazało się, że są firmy gotowe podjąć się takiej inwentaryzacji. Co więcej przygotowały one ofertę.

W tej sytuacji chcemy przypomnieć, że:

– 29.09.2015 r. odbyło się zebranie sołeckie na którym przeznaczono częś

środków sołeckich na inwentaryzację przyrodniczą,

– 11.01.2016 r. odbyło się spotkanie w UG z panią Wójt w celu potwierdzenia i uzgodnienia warunków realizacji inwentaryzacji przyrodniczej,

– 18.01.2016 r. Prezes Stowarzyszenia Eko Kolonia p. P. Gołos przesłał poprawki do zapytania ofertowego przygotowanego przez UG,

– 08.02.2016 r. UG wysłał zapytania ofertowe z terminem ich składania do dn. 29.02.2016 r.,

– 10.03.2016 r. UG powtórne wysłał zapytania ofertowe z terminem ich składania do dn. 29.03.2016 r.

– 22.04.2016 r. wyrażenie przez Panią Wójt zgody na wysłanie powtórnego zapytania ofertowego,

05.05.2016 r. Prezes Stowarzyszenia Eko Kolonia p. P. Gołos przesyła ponownie poprawione zapytanie ofertowe oraz listę firm, które wstępnie wyraziły zgodę na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej za kwotę 20 tys. zł. Wiadomość elektroniczna przesłana jest również do członków Stowarzyszenia Eko Kolonia oraz do niektórych radnych sołeckich Stefanowa,

– 29.09.2016 r. odbywa się zebranie sołeckie, w celu zmiany przeznaczenia środków sołeckich. Mieszkańcy ponownie przeznaczają je na inwentaryzację przyrodniczą,

– 12.12.2016 r. w związku z twierdzeniem pani Wice Wójt, że UG nigdy nie otrzymał maila wysłanego przez Prezesa Stowarzyszenia Eko Kolonia w dniu 05.05.2016 r. Prezes Stowarzyszenia ponownie wysyła tę wiadomość. Ciekawy jest fakt, że wiadomość ta dotarła do kilkunastu osób załączony do tego maila, i które mogą to potwierdzić.

– 12.01.2017 r. wysłanie zapytania ofertowego przez UG z terminem składania ofert do dn. 06.02.2017 r. W tym miejscu należy zaznaczyć, że UG wysłał oferty do firm wybranych przez siebie m.in. do Szczecina bez uwzględnienia tych firm, z którymi wstępne rozmowy przeprowadził Prezes Stowarzyszenia Eko Kolonia p. P. Gołos,

– 22.03.2017 r. – odbyło się zebranie sołeckie na którym zmieniono przeznaczenie środków sołeckich na inwentaryzację przyrodniczą.

Na zebraniu sołeckim w dniu 22.03.2017 roku okazało się, że Prezes Stowarzyszenia Eko Kolonia przekazał p. Wice Wójt 3 (trzy) oferty od firm, które gotowe byłyby podjąć się takiej inwentaryzacji, w tym jedna dotyczyła szerokiego jej zakresu. Trudno więc mówić o obiektywnych przyczynach niewykorzystania środków sołeckich.

Obecna na zebraniu p. Wice Wójt całkowicie je zignorowała, obarczając Prezesa Stowarzyszenia Eko Kolonia winą za to, że UG nie otrzymał od niego pisma z dnia 05.05.2016 r. Jeszcze raz powtórzymy – tę korespondencję otrzymało kilkanaście osób załączonych do tego maila. Przypomnieliśmy pani Wice Wójt, że na poprzednim zebraniu sołeckim w dniu 29.09.2016 przepraszała Prezesa Eko Kolonia za niewłaściwe zachowanie pracownika UG w kwestii nie uwzględnienia pisma z dnia 05.05.2016r. Teraz usłyszeliśmy, że p. Wice Wójt nie wiedziała za co przeprasza, a przeprasza bo jest kulturalna.

Szanowna Pani Wójt! mamy nadzieję, że p. Wice Wójt nie przeprasza za kulturę. Ponadto podczas głosowania za przeznaczeniem środków sołeckich na inny cel niż pierwotny p. Wice Wójt głośno zagrzewała mieszkańców do podnoszenia, wysoko, ręki za głosowaniem przeciw inwentaryzacji. Co naszym zdaniem dyskwalifikuje urzędnika samorządowego nie tylko do pełnienia takiej funkcji, ale do pracy w strukturach władz lokalnych. Mieszkaniec ma prawo emocjonalnie reagować na kwestie dotyczące jego życia, urzędnik nie.

W czasie zebrania, mieszkańcy próbowali przypomnieć skąd wzięła się inicjatywa sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej i wskazywali na kolejne zagrożenia, które mogą znacząco wpłynąć na zdrowie i życie mieszkańców oraz zauważyli, że firma Jarper odwołuje się do Sejmiku Wojewódzkiego od podtrzymywanej przez ten Urząd decyzji o pozostawieniu jej statusu instalacji tymczasowej.

Zagrożeniami, które mogą okazać się realne są:

– rozbudowa przemysłowej linii energetycznej 400kV Kozienice-Ołtarzew. Obecnie rozbudowa ma przebiegać wzdłuż wschodniej granicy Warszawy na trasie Kozienice – Miłosna. W planach jest nie tylko jedna linia, ale nowe linie. Rozbudowa ma polegać na modernizacji istniejącej linii energetycznej 200kV czyli takiej jaka przebiega przez Lesznowolę, m.in. przez Stefanowo. Mieszkańcy miejscowości położonych na wytyczonej trasie rozpoczęli protesty (podobne do tych zeszłorocznych organizowanych przez mieszkańców okolic Grodziska Mazowieckiego).

Pierwotne plany rozbudowy tej linii miały przechodzić przez gminę Lesznowola. Wtedy na terenach, na których miała ona powstać, Gmina Lesznowola pobudowała osiedle mieszkaniowe. Obecnie, zakładając budowę obwodnicy zachodniej S7 Warszawa-Grójec rozbudowa linii energetycznej może znaleźć uzasadnienie, bo przy takich inwestycjach często powstają również te niechciane.

Podczas dyskusji p. Wice Wójt gromko wspierała, inicjatywę blokowania Alei Krakowskiej, w razie czego.

My chcieliśmy uniknąć „w razie czego”. Intencją naszą było docelowe załatwienie ewentualnych pokus i realnych działań na uprzemysławianie terenów zabudowy jednorodzinnej. Przykro nam, że pracownicy i funkcjonariusze Urzędu Gminy tego nie dostrzegli.

Jeszcze raz powtórzymy, że zachowanie urzędnika samorządowego piastującego funkcję Wice Wójta Urzędu Gminy okazało się niegodne tego urzędu. Wyraźne agitowanie przeciwko tym mieszkańcom, którzy sprzeciwiali się zmiany przeznaczenia środków oraz wyśmiewanie ich, było wyrazem kompletnego pomylenia funkcji. Powyższe przykłady to te najbardziej rażące, podczas spotkania było ich więcej, np. wchodzenie z mieszkańcami w kłótnię.

Takie działania podtrzymują w nas przekonanie, że Urząd Gminy od początku lekceważąco podchodził do celu jaki wybrali mieszkańcy przeznaczając część środków sołeckich na inwentaryzację przyrodniczą. Położone na stół przez Prezesa Stowarzyszenia Eko Kolonia oferty wskazują, że inwentaryzacja przyrodnicza była możliwa do wykonania. I nie było przesłanek, aby jej nie wykonać zgodnie z przeznaczeniem. Jak powiedział jeden z mieszkańców, będący radnym sołeckim – „jesteśmy manipulowani przez urzędników”.

Na zadane pytanie: Jak Gmina zamierza chronić środowisko naturalne przed inwestycjami przemysłowymi mogącymi znacząco wpłynąć na nie, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Nie bierzemy pod uwagę tej o blokowaniu Al. Krakowskiej.

Ponadto, chcemy dowiedzieć się dlaczego środki sołeckie przeznaczane są na dofinansowanie projektów, które należą do zadań własnych Gminy.

Zadajemy te pytania publicznie oczekując, że tym razem otrzymamy satysfakcjonującą nas publiczną odpowiedź bądź złożoną pisemnie i umieszczoną w gablocie sołeckiej.

Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Stefanowo

W dniu 22.03.2017 r. w świetlicy O.S.P w Mrokowie odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Stefanowo.

Zebraniu przewodniczył radny i skarbnik sołecki Pan Henryk Popławski. Gośćmi byli: V0ce Wójt gminy Pani Iwona Pajewska-Iszczyńska i Skarbnik gminy Pani Elżbieta Obłuska oraz mieszkańcy Stefanowa. Pani skarbnik stwierdziła prawomocność zebrania.

Pan Przewodniczący Zebrania przywitał gości i poinformował zebranych o nieobecności Pana Sołtysa z powodu choroby i pobytu w szpitalu. Przedstawił porządek zebrania tj. informacja dotycząca zadań inwestycyjnych wykonanych w 2016 r. oraz przeznaczenie niewykorzystanych środków sołeckich na 2017 r. w wysokości 20 tys. złotych pochodzących z niemożliwości realizacji inwentaryzacji przyrodniczej na terenie wsi Stefanowo z powodu braku ofert na przeprowadzenie tej operacji. Termin napływania ofert zakończył się w dniu 6-tego lutego br. Mieszkańcy przegłosowali porządek zebrania. Nie było chętnych do protokółowania zebrania. Na protokólanta proponowano Panią /__/ – radną sołecką, która odmówiła. Wobec tego do tej czynności zgłosiła się Pani /__/ – zebrani przyjęli bez sprzeciwu.

Pan Przewodniczący Zebrania odczytał informację otrzymaną od Pana Sołtysa dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2016 tj;

1. Remont i położenie nakładu asfaltowej na ulicy Granicznej i Uroczej, 2. Przeniesienie placu zabaw przy ulicy Letniskowej w inne bezpieczne miejsce, 3. Montaż urządzeń sportowych dla dorosłych na placu zabaw przy ulicy Letniskowej, 4. Wymiana urządzeń do zabawy dla dzieci na placu zabaw przy ulicy Malinowej, 5. Rozpoczęcie budowy pierwszego etapu kanalizacji, 6. Całoroczne utrzymanie dróg, oświetlenia i wykaszania rowów od wiosny do jesieni, 7. Trzy imprezy integracyjne tj. Choinka w styczniu. Dzień Dziecka w czerwcu, Impreza integracyjna we wrześniu.

Następnie Pan Przewodniczący Zebrania poinformował mieszkańców, że Pan Sołtys zaproponował następujący podział środków funduszu sołeckiego przy akceptacji większości członków Rady Sołeckiej na zebraniu w dniu 9.03.2017 r.: 5 tys. zł projekt oświetlenia ulicy Gen. Pilota Skalskiego, 3 tys. zł projekt oświetlenia ulicy Wspólnej, 7 tys. zł impreza integracyjna, 5 tys. zł impreza choinkowa dla dzieci.

W tym momencie Pani /__/ zabrała głos i powiedziała, że nie może odbywać się głosowanie nad nowym podziałem środków, ponieważ obowiązuje ten podział ustalony we wrześniu 2016 r. Na dowód tego położyła na stół prezydialny trzy kartki jako rzekome oferty od firm. Pani V-ce Wójt odniosła się do przedstawionych „ofert” i wyjaśniała, że firmy wskazane przez Pana /__/ tj. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne oraz eko-Bocian nie spełniają pytania ofertowego. Zajmują się głównie ochroną ptaków, liczeniem gniazd bocianich. W zespołach badawczych brak jest przyrodników zajmujących się szeroką tematyką przyrodniczą.

Dlatego też Urząd Gminy po raz trzeci wystosował zapytanie ofertowe do dziesięciu innych firm na terenie całej Polski wykonujących takie usługi. Dwa takie zapytania wystosowano w ubiegłym roku. Również wtedy żadna firma nie podjęła się tego zadania. Ponadto nie w ten sposób składa się oferty. Powinny być sporządzone na druku dołączonym do zapytania ofertowego, przesłane listem za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres Urzędu Gminy w terminie do 6-ego lutego 2017 r.

Głos zabrał Pan /__/ nawiązał do przesłanych materiałów do Urzędu Gminy tj. w maju i czerwcu ubiegłego roku na temat inwentaryzacji. Pani V-ce Wójt przypomniała Panu /__/, że na poprzednim zebraniu tj. 26-go września 2016 r. zobowiązał się do ponownego przesłania tych materiałów na adres emailowy U.G. W terminie jednego tygodnia. Uczynił to dopiero 12-go grudnia 2016 r. tj. po upływie 2,5 miesiąca. Wcześniej U.G. Nie otrzymał materiałów o których mówi Pan /__/. Informatycy sprawdzili na wszystkich serwerach U.G.

Pan /__/ zasugerował, że może Prokuratura by to sprawdziła.

Następnie głos zabrał Pan /__/, powiedział, że jest przedsiębiorcą, bierze udział w przetargach, czasami sam organizuje przetarg i jeszcze nie widział takiej formy składania ofert jaką przedstawiła Pani /__/ w imieniu jakiś firm. Zaapelował o zakończenie dyskusji na ten temat i rozpocząć głosowanie nad propozycją podziału funduszu wg przedstawionych propozycji. Zabrani odpowiedzieli na to gromkimi brawami.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją wcześniej przedstawioną.

Pan /__/ powiedział, że nie można przejść do głosowania nad nowym podziałem środków sołeckich, bo oferty na przeprowadzenie inwentaryzacji ekologicznej leżą na stole tj. te które wcześniej położyła jego żona. Nazwał nieudolnością lokalne władze, że nie potrafiły doprowadzić do zrealizowania inwentaryzacji ekologicznej.

Pani V-ce Wójt odpowiedziała, że obraża ją i pracowników Urzędu Gminy, którzy pracują uczciwie kierując się zasadami i obowiązującym prawem. I jeszcze raz powtórzyła, że do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna oferta od firmy, która podjęłaby się tego zadania. Termin upłynął w dniu 6-ego lutego 2017 r.

Poinformowała również, że gdyby jakąś działka objęta była strefą ochronną, to nie można byłoby nawet płotu przesunąć. Zadała pytanie: ile osób poddało by swoją działkę inwentaryzacji przyrodniczej, zgłosiły się 3.

Pan przewodniczący ponownie zarządził głosowanie nad nowym podziałem środków sołeckich. Pani /__/ krzyczała „na kiełbasę”. Pani skarbik wyjaśniła, że pieniądze z funduszu sołeckiego nie mogą być spożytkowane na artykuły konsumpcyjne, wtedy dodawała „wyborczą”.

Panie /__/ odniosła się do przedstawionych propozycji i powiedziała, że ważne jest oświetlenie dróg, ale lepiej byłoby przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, że w przyszłości możemy mieć problemy z liniami wysokiego napięcia, które mogą mieć zwiększoną moc przesyłową. Bardzo wspierała ją Pani /__/ .

Pan /__/ apelował do zwolenników inwentaryzacji o opamiętanie się w dążeniu do własnego celu. Mówił, że pieniądze z funduszu sołeckiego powinny być spożytkowane tak, aby każdy mógł z tego skorzystać, a nie zadowalać czyjeś ambicje. Po tej wypowiedzi zebrani odpowiedzieli brawami.

Mieszkańcy już zmęczeni tą słowną przepychanką zaczęli opuszczać salę, więc Pan Przewodniczący zarządził kolejne głosowanie nad propozycją podziału środków, które kolejny raz nie doszło do skutku, z powodu zabrania głosu przez Pana /__/. Mówił, że jest zawiedziony postawą zebranych i powinniśmy się porozumieć tak jak podczas ostatniego zebrania.

Kolejny raz głos zabrał Pan /__/. Ostro krytykował żądania kilku osób i celowe przeciąganie zebrania tak, aby nie dopuścić do głosowania. Zebrani oklaskami wyrazili akceptację jego opinii.

Pan przewodniczący zarządził następne glosowanie w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego wg wcześniej przedstawionej propozycji.

Głosowało 45 osób, ze przyjęciem propozycji było 36 osób przy 5 osobach przeciw i 4 wstrzymujących się od głosu. Osoby, które wyraziły sprzeciw opuściły salę.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *